[1]
Bounou, L. , Kaklamanos, A., Androutsakos, T., Kemanetzoglou, E. , Moustaka , I., Protogerou, A. and Euthimiou, A. 2024. Anti-LGI1 autoimmune encephalitis in a patient with rheumatoid arthritis and MGUS. European Journal of Case Reports in Internal Medicine. 11, 7 (Jun. 2024). DOI:https://doi.org/10.12890/2024_004572.