Bounou, L. ., Kaklamanos, A., Androutsakos, T., Kemanetzoglou, E. ., Moustaka , I., Protogerou, A., & Euthimiou, A. (2024). Anti-LGI1 autoimmune encephalitis in a patient with rheumatoid arthritis and MGUS. European Journal of Case Reports in Internal Medicine, 11(7). https://doi.org/10.12890/2024_004572