Bounou, Lamprini, Aimilios Kaklamanos, Theodoros Androutsakos, Elissavet Kemanetzoglou, Ioanna Moustaka, Athanasios Protogerou, and Athina Euthimiou. 2024. “Anti-LGI1 Autoimmune Encephalitis in a Patient With Rheumatoid Arthritis and MGUS”. European Journal of Case Reports in Internal Medicine 11 (7). https://doi.org/10.12890/2024_004572.