Fong, Chun Wa, Lin Ian Lio, Monica Pon, Toi Meng Mok, and Hou Ng. 2018. “IgG4-Related Aortitis”. European Journal of Case Reports in Internal Medicine 5 (9). https://doi.org/10.12890/2018_000881.