Bounou, L. ., Kaklamanos, A., Androutsakos, T., Kemanetzoglou, E. ., Moustaka , I., Protogerou, A. and Euthimiou, A. (2024) “Anti-LGI1 autoimmune encephalitis in a patient with rheumatoid arthritis and MGUS”, European Journal of Case Reports in Internal Medicine, 11(7). doi: 10.12890/2024_004572.