1.
Gharbi MA, Limaiem F, Romdhane KB, Tebourbi A, Bouzidi R, Nefiss M. Uncommon thigh mass in neurofibromatosis type 1: unveiling aggressive epithelioid sarcoma. EJCRIM 2024;11 doi:10.12890/2024_004432.