1.
Bounou L, Kaklamanos A, Androutsakos T, Kemanetzoglou E, Moustaka I, Protogerou A, Euthimiou A. Anti-LGI1 autoimmune encephalitis in a patient with rheumatoid arthritis and MGUS. EJCRIM 2024;11 doi:10.12890/2024_004572.